Sri Lanka Olympiad Mathematics Foundation

IMC TEAM B TST 2018 Certificates

Start entering your surname to search

A. Akila
A. Apilash
A.H.M.H.N. Bandara
A.K. Navaratna
A.S. Sathmina
A.S.K.N.W.M.R.T.A. Samara
A.V. Dadallage
B. Apiram
C.A. Jayalath
C.H. Abishothman
C.T.B. Wanasinghe
Chathura Nirmal Weerasinghe
D.D. Mannaperuma
D.M.U.S. Wijeratne
D.N. Hewage
G. Sampavy
G.A. Mahabaduge
G.K.R.B. Ranatunga
G.M.B. Perera
H.M.M.A. Bandara
H.R. Alwela
H.T.S.D. Fernando
H.W.U. Prabashwara
I.M.P.T. Gunawardana
J. Danushanth
K.C.K. Manawathilake
K.J.Y.N. Jayasekara
K.S. Kodithuwakku
M. Sumetha
M.D.C.Y. Gimhana
M.F. Ahamed
M.N.N. Ahmadh
M.V.K.C. Dananjana
M.W.T. Thiyamini
N. Kavishanth
N. Sivamynthan
N. Waseem
P L.D. Pathirana
P. Purushothaman
P.B.L. Ariyaratne
P.C. Malawaraarachchi
P.M.R. Chandimal Rukshan
R. Lokeeshan
R. Pahanma Upani
R. Rakeshan
R.M.M.M. Jayasekara
R.T. Dissanayake
R.T.U. Jayasena
S. A. Arbith Ahamed
S. Jathushana
S. Srirakshan
S. Vanoja
S.A. Kotuwewatta
S.B. Ranasinghe
S.C. Thuvarahan
S.T. Balahewa
T. Imyavan
T. Perera
T. Sundarbavan
T.A.R. Pramudika
T.V.N. Vithanachchi
T.V.S. Vithanachchi
V.M.S. Perera
V.N. Wettasinghe
V.R.Pirapaharan
Vitharana Maruka Rasindu
W.D.V.M. Weerasinghe
W.M.G. Irukumarasiri
W.M.H. Wanigasundara
W.M.K.S.B. Weerasinghe
W.M.S.A.B. Wickramasinghe
W.M.V.A. Wijesingha
W.T.N. Botheju
W.U.D. De Mel
W.V.Thimasha Tharindi
Y. Mithulashan
SRI LANKA OLYMPIAD MATHEMATICS FOUNDATION (SLOMF)

SLOMF Branch Office :
13 1/2, Tissa Avenue,
Off Galviharaya Road,
Dehiwela, Sri Lanka.

☎️ +94 76 455 3217
Hotline (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 11 272 4788 / +94 76 455 3218 / +94 76 149 6243
Secretary/ SLOMF (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 76 455 3219
Manager Operations/ SLOMF (Sinhala /English)

+94 76 455 3216 (Only texts in WhatsApp)
Online Training Programs and SLMC 2021/22 (Sinhala /English)

Opening Hours :
Mon-Fri: 9.00am - 3.00pm
Sat: 9.00am - 1.00pm

📧 info@slmathsolympiad.org

IMC TEAM B TST 2018 Certificates

Start entering your surname to search

A. Akila
A. Apilash
A.H.M.H.N. Bandara
A.K. Navaratna
A.S. Sathmina
A.S.K.N.W.M.R.T.A. Samara
A.V. Dadallage
B. Apiram
C.A. Jayalath
C.H. Abishothman
C.T.B. Wanasinghe
Chathura Nirmal Weerasinghe
D.D. Mannaperuma
D.M.U.S. Wijeratne
D.N. Hewage
G. Sampavy
G.A. Mahabaduge
G.K.R.B. Ranatunga
G.M.B. Perera
H.M.M.A. Bandara
H.R. Alwela
H.T.S.D. Fernando
H.W.U. Prabashwara
I.M.P.T. Gunawardana
J. Danushanth
K.C.K. Manawathilake
K.J.Y.N. Jayasekara
K.S. Kodithuwakku
M. Sumetha
M.D.C.Y. Gimhana
M.F. Ahamed
M.N.N. Ahmadh
M.V.K.C. Dananjana
M.W.T. Thiyamini
N. Kavishanth
N. Sivamynthan
N. Waseem
P L.D. Pathirana
P. Purushothaman
P.B.L. Ariyaratne
P.C. Malawaraarachchi
P.M.R. Chandimal Rukshan
R. Lokeeshan
R. Pahanma Upani
R. Rakeshan
R.M.M.M. Jayasekara
R.T. Dissanayake
R.T.U. Jayasena
S. A. Arbith Ahamed
S. Jathushana
S. Srirakshan
S. Vanoja
S.A. Kotuwewatta
S.B. Ranasinghe
S.C. Thuvarahan
S.T. Balahewa
T. Imyavan
T. Perera
T. Sundarbavan
T.A.R. Pramudika
T.V.N. Vithanachchi
T.V.S. Vithanachchi
V.M.S. Perera
V.N. Wettasinghe
V.R.Pirapaharan
Vitharana Maruka Rasindu
W.D.V.M. Weerasinghe
W.M.G. Irukumarasiri
W.M.H. Wanigasundara
W.M.K.S.B. Weerasinghe
W.M.S.A.B. Wickramasinghe
W.M.V.A. Wijesingha
W.T.N. Botheju
W.U.D. De Mel
W.V.Thimasha Tharindi
Y. Mithulashan
SRI LANKA OLYMPIAD MATHEMATICS FOUNDATION (SLOMF)

SLOMF Branch Office :
13 1/2, Tissa Avenue,
Off Galviharaya Road,
Dehiwela, Sri Lanka.

☎️ +94 76 455 3217
Hotline (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 11 272 4788 / +94 76 455 3218 / +94 76 149 6243
Secretary/ SLOMF (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 76 455 3219
Manager Operations/ SLOMF (Sinhala /English)

+94 76 455 3216 (Only texts in WhatsApp)
Online Training Programs and SLMC 2021/22 (Sinhala /English)

Opening Hours :
Mon-Fri: 9.00am - 3.00pm
Sat: 9.00am - 1.00pm

📧 info@slmathsolympiad.org

Sri Lanka Olympiad Mathematics Foundation

IMC TEAM B TST 2018 Certificates

Start entering your surname to search

A. Akila
A. Apilash
A.H.M.H.N. Bandara
A.K. Navaratna
A.S. Sathmina
A.S.K.N.W.M.R.T.A. Samara
A.V. Dadallage
B. Apiram
C.A. Jayalath
C.H. Abishothman
C.T.B. Wanasinghe
Chathura Nirmal Weerasinghe
D.D. Mannaperuma
D.M.U.S. Wijeratne
D.N. Hewage
G. Sampavy
G.A. Mahabaduge
G.K.R.B. Ranatunga
G.M.B. Perera
H.M.M.A. Bandara
H.R. Alwela
H.T.S.D. Fernando
H.W.U. Prabashwara
I.M.P.T. Gunawardana
J. Danushanth
K.C.K. Manawathilake
K.J.Y.N. Jayasekara
K.S. Kodithuwakku
M. Sumetha
M.D.C.Y. Gimhana
M.F. Ahamed
M.N.N. Ahmadh
M.V.K.C. Dananjana
M.W.T. Thiyamini
N. Kavishanth
N. Sivamynthan
N. Waseem
P L.D. Pathirana
P. Purushothaman
P.B.L. Ariyaratne
P.C. Malawaraarachchi
P.M.R. Chandimal Rukshan
R. Lokeeshan
R. Pahanma Upani
R. Rakeshan
R.M.M.M. Jayasekara
R.T. Dissanayake
R.T.U. Jayasena
S. A. Arbith Ahamed
S. Jathushana
S. Srirakshan
S. Vanoja
S.A. Kotuwewatta
S.B. Ranasinghe
S.C. Thuvarahan
S.T. Balahewa
T. Imyavan
T. Perera
T. Sundarbavan
T.A.R. Pramudika
T.V.N. Vithanachchi
T.V.S. Vithanachchi
V.M.S. Perera
V.N. Wettasinghe
V.R.Pirapaharan
Vitharana Maruka Rasindu
W.D.V.M. Weerasinghe
W.M.G. Irukumarasiri
W.M.H. Wanigasundara
W.M.K.S.B. Weerasinghe
W.M.S.A.B. Wickramasinghe
W.M.V.A. Wijesingha
W.T.N. Botheju
W.U.D. De Mel
W.V.Thimasha Tharindi
Y. Mithulashan
SRI LANKA OLYMPIAD MATHEMATICS FOUNDATION (SLOMF)

SLOMF Branch Office :
13 1/2, Tissa Avenue,
Off Galviharaya Road,
Dehiwela, Sri Lanka.

☎️ +94 76 455 3217
Hotline (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 11 272 4788 / +94 76 455 3218 / +94 76 149 6243
Secretary/ SLOMF (Sinhala/Tamil/English)

☎️ +94 76 455 3219
Manager Operations/ SLOMF (Sinhala /English)

+94 76 455 3216 (Only texts in WhatsApp)
Online Training Programs and SLMC 2021/22 (Sinhala /English)

Opening Hours :
Mon-Fri: 9.00am - 3.00pm
Sat: 9.00am - 1.00pm

📧 info@slmathsolympiad.org